Våra arbetssätt

Vi vill att du ska utvecklas – på det sätt just du behöver.

Ett företags framgång bygger på hur man kan integrera människors energi med företagets strategiska mål och vision. De bästa medarbetarna är självgående individer som känner starkt för såväl sitt arbete som företagets affärsidé. De förstår kopplingen mellan sina egna insatser och företagets mål.

Vi vill ta kraften hos dig och dina medarbetare och rikta den så att ni når era mål på alla plan – individ, grupp och organisation.

Men ett utvecklingsverktyg som passar vissa kanske inte fungerar för andra. Därför arbetar Stelena med många erkända, väl beprövade och effektiva verktyg, metoder och modeller och vi vidareutvecklar oss ständigt. Vi använder oss av den senaste forskningen inom området och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling.

Metoder & Verktyg

Stelena ligger i framkant vad gäller den senaste forskningen och kunskapen om mänsklig och organisatorisk utveckling. Tillsammans med ett stort engagemang och personlig omtanke om kunden bidrar vi till att skapa meningsfulla sammanhang där människor och affärer kan utvecklas optimalt. Vi skräddarsyr våra insatser tillsammans med kunden och grundar våra aktiviteter på verkliga utmaningar. Vår grundsyn är att lösningen finns hos uppdragsgivaren - vårt uppdrag är att tillsammans med kunden ta fram den bästa lösningen.

Ontologi – Academy for Coaching Excellence

Vi arbetar med det så kallade ontologiska förhållningssättet baserat på metodiken från Academy for Coaching Excellence (ACE) och Dr Maria Nemeths forskning och arbete sedan 30 år. Den utgår från en positiv människosyn, att vi alla har stora tillgångar i form av förmågor och drivkrafter inom oss. Vi utgår från att alla människor vill lära sig, utvecklas, bidra med sig själva och är värda att behandlas med respekt. I det ontologiska förhållningssättet fokuserar vi på hur vi vill vara mot oss själva och mot andra, och att detta ”varande” är en grund för vårt ”görande”, alltså hur vi agerar. Det handlar med andra ord om att bli medveten om både VAD vi gör och HUR vi gör det vi gör.

I den här metodiken ska varje människa ges möjlighet att pröva nya beteenden som leder till nya hållbara resultat, att utgå från den inre verkligheten i form av visioner till realiserade framgångsrika mål i verkligheten. Den processen kräver energi och coachens/ledarens arbete inriktar sig på att hjälpa individer att aktivt börja utveckla sina beteenden i rätt riktning för såväl organisationen som individen själv.

Dr Maria Nemeth MCC från Sacramento California är vår mentor än idag och bidrar till att kontinuerligt underhålla och öka våra kunskaper och färdigheter. Vi deltar även som mentorer i ACE för att utveckla andra professionella coacher.

 

Utvecklande Ledarskap – Försvarshögskolan

Den här metodiken är den svenska modellen av Transformational Leadership. Det är den utvecklingsmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationer och tillämpas idag av många framgångsrika företag och organisationer över hela världen. Metodens kärna innebär att ledaren uppträder som föredöme och agerar utifrån en synliggjord värdegrund baserad på delaktighet, kreativitet och personlig omtanke.
Den behandlar också ledarskapets förutsättningar från två perspektiv: det yttre perspektivet som handlar om villkoren utanför ledaren - individers drivkrafter och förmågor, gruppers mognadsprocess och sätt att fungera, organisationskulturens påverkan på beslut och handling. Samt det inre perspektivet som handlar om ledarens självkännedom och relationer till medarbetarna och andra i organisationen.

Andra verktyg för grupputveckling, kommunikation, förändringsledning

Vid grupputveckling använder vi oss av GDQ, Group development questionnaire, en vetenskapligt bevisad metod som mäter en grupps effektivitet och ger svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv. Denna utgår ifrån Susan Wheelans forskningsbaserade teorier om gruppers utveckling.

Vi tillämpar också kommunikations- och beteendeverktyget Everything DiSC som grundar sig på William Moulton Marstons teori. Verktygen ger insikter om din egen och andras beteendestil i gruppen. Du lär dig om dina styrkor och utvecklingsområden, vad som driver dig och hur du kan anpassa och utveckla ditt beteende för ökad framgång som ledare eller teammedlem. Everything DiSC har använts av 45 miljoner människor över hela världen och har en hög reliabilitet och validitet. Inom Everything DiSC finns även Teamprofil, Parprofil, 363 feedbackanalys med fokus på 3 strategiska områden att utveckla, samt Ledarprofil med mina styrkor som ledare.

För effektivt förändringsarbete använder vi Transition Management metodiken från William Bridges, som har forskat på området i 30 år. Då vi dessutom har erfarenheter från att utbilda i förändringsledning i över 10 år har vi gedigen erfarenhet inom området.

Vårt förhållningssätt & vår filosofi