Utveckla psykosociala arbetsmiljön

När man talar om arbetsmiljö tänker man ofta främst på den fysiska miljön, dvs sådant som buller, ljus, kemikalier eller farliga maskiner. I den nya lagen är det nu även större fokus på den psykosociala arbetsmiljö, som omfattar t ex hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat. Här har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för den såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Målsättningen är att det finns en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Att individen i gruppen skall må bra och hålla över tid, ha möjligheter till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykisk hälsa. En god psykosocial arbetsmiljö ger människor möjligheter att utveckla sin kompetens och bidrar till företagets framgång. En dålig psykosocial arbetsmiljö däremot, ger inte bara obehag utan ökar risken för fysiska belastningsskador och allvarlig ohälsa som kan medföra långvarig sjukfrånvaro. Det innebär inte bara ett stort lidande för individen utan även stora kostnader för arbetsgivaren.

För att må bra behöver vi ett arbete med tydligt uppdrag, innehåll och omfattning, inflytande över vår egen arbetssituation, möjlighet till stöd och social kontakt, feedback och bekräftelse. En bra grund för det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra.

Vad kan man göra?

  • Ibland är det chefen som behöver stöd för driva arbetsmiljöfrågorna.
  • Det kan vara individer som har behov av ökat stöd för att hitta balansen.
  • Eller utveckla gruppen för att förändra attityder, förhållningssätt och samarbete.

Här kan vi bidra med erfarenheter från olika situationer där exvis vi utvecklat klimatet så att teamets effektivitet och produktivitet ökat med 30-40%  och där sjukskrivningar och frånvaro minskat drastiskt. Samt där medarbetare hittat energi och fokus igen i jobbet efter individuell coaching.

Läs mer om detta under GDQ, Group Development Questionary samt

under "Leverans med balans"

Respektfull arbetsplats

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.

 

Respektfull arbetsplats

Att bli bemött med respekt är den ledaregenskap som medarbetare värdesätter allra högst enligt en internationell studie från Harvard Business School 2015, där 20 000 anställda graderade olika ledaregenskaper.

De som hade en chef som visade dem respekt rapporterade bättre hälsa och välbefinnande, högre tillit och trygghet samt större tillfredsställelse med sina jobb. Respekt hade dessutom en tydlig inverkan på graden av engagemang. Ju mer respektfull chefen är desto högre engagemang hos medarbetarna. Bland de som kände sig respekterade av sin chef var det dubbelt så hög sannolikhet att de stannade kvar i organisationen.

Att skapa en respektfull arbetsplats händer inte över en natt. Och det måste alltid börja från toppen - VD, chefer och arbetsledare har stark etisk och moralisk påverkan. Visar man varandra respekt och har det som värdegrund så sipprar det ända ner till människorna på golvet, i servicefunktioner eller städare.

Företagsvärderingar

Ett företags värderingar, i det här fallet respekt för varandra, är ingen skrivbordsprodukt som människor bara ska ta del av när de anställs. Bara för att ledningen säger så och det står i ett dokument betyder inte alls att det kommer att följas, speciellt inte om ledningen inte föregår med gott exempel i aktiva handlingar i vardagen. Börjar ledningen så kommer medarbetarna att följa i sinom tid. Det är enklare att logiskt ställa upp på värderingar och spelregler med det är svårare att agera utifrån dessa i ord och handling i den faktiska arbetssituationen.

 

Vi kommunicerar alla på olika sätt - med kroppsspråk, tonläge, röst och språk. För att skapa en respektfull arbetsplats behöver vi därför träna självinsikt och feedback, att leda sig själv och ta ansvar för att leva som man lär. Vi behöver tillsammans arbeta mot en gemensam och konkret målbild av vad en respektfull arbetsplats är för något.

 

Verktyg & förhållningssätt

Stelena tillhandahåller en mängd verktyg och förhållningssätt för att utveckla och implementera en god psykosocial arbetsmiljö och respektfull arbetsplats.

 

Vi har goda referenser och resultat från bland annat Borlänge Energi där vi utbildat 28 chefer i ett Trian the Trainer- program.

 

En respektfull chef är en förutsättning för glada och engagerade medarbetare som presterar sitt bästa.